Zastrzeżenia

Copyrights autora - Treści na tej stronie, poza wyraźnie określonymi, są objęte copyrights (prawa autorskie i producenckie) należącymi do Autora - Tomasza Budziaka. Nie mogą być one powielane, reprodukowane w części lub całości bez jego upoważnienia. Dopuszczalne jest cytowanie z podaniem źródła.

Obce copyrights - Autor oświadcza, że przy projektowaniu strony wykorzystał copyrights ze źródeł, które albo są zadeklarowane jako publiczne lub zostały przekazane do Autorowi do wykorzystania. Zastrzeżenie to nie dotyczy cytatów - wówczas wskazane jest źródło.

Treść wpisów a możliwe szkody lub korzyści ich czytelników - Treść wpisów ma charakter ogólny a czytelnik musi zdawać sobie sprawę, że każdy konkretny przypadek wymaga indywidualnej i wielostronnej analizy w konkretnych okolicznościach. Oznacza to, że treść wpisu, a w szczególności te fragmenty, które mogą być interpretowane (słusznie bądź nie) przez czytelników jak porady, może być nieadekwatna do konkretnej, nieznanej Autorowi sytuacji czytelnika. Czytelnik nie ma prawa do żadnych roszczeń wobec Autora wynikających z zamierzonego lub nie przez Czytelnika, jakiegokolwiek działania lub zaniechania będącego rezultatem treści. Autor nie rości sobie żadnych praw do ew. korzyści uzyskanych przez Czytelników w wyniku wykorzystania treści udostępnionych na tej stronie, a nie wspartymi konkretną działalnością doradczą Autora w ramach umów ze zleceniodawcami.

Prywatność klientów Autora - Autor oświadcza, że żaden z przypadków dotyczący obecnych, byłych lub przyszłych klientów Autora, nie zostanie w żadnych okolicznościach ujawniony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osób lub podmiotów, będących z Autorem lub firmami, w których jest aktywny zawodowo, w relacji umownej (umowa o prace doradcze, prowadzenia spraw lub o poufności). Powoływanie się przez Autora na konkretne zdarzenia i fakty dotyczące konkretnych osób, oparte są albo na powszechnie dostępnej wiedzy lub na doniesieniach mediów albo na zgodach konkretnych osób lub podmiotów.

Treść wpisów a działalność zawodowa Autora  - Autor prowadzi profesjonalną działalność doradczą w Korycka, Budziak & Audytorzy sp. z o.o. – polskim członku globalnej sieci firm audytorskich Nexia International. Działalność profesjonalna wymagająca posiadania licencji lub pozwoleń wynikających z polskiego prawa prowadzona jest przez albo przez Autora w ramach posiadanych przez niego osobiście uprawnień albo przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w podmiocie realizującym konkretną usługę. Podmioty, w których Autor prowadzi działalność profesjonalną, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść wpisów.